K A R I N O
CREDITCARD

همراهان عزیز کارینو توجه داشته باشید که حداقل موجودی کیف پول برای برداشت 30 هزار تومان میباشد و اگر موجودی کیف پول شما کمتر از این مبلغ است ، از پر کردن و ارسال فرم بالا خودداری نمایید.